โชติจิรวัฒนา ศ.; ตันตระรุ่งโรจน์ พ.; สุวรรณมรรคา ส. การประเมินความต้องการจำเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการรู้สุขภาพในศูนย์การเรียนรู้ สำหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 71–85, 2020. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12221. Acesso em: 6 dec. 2022.