กล่อมอิ่ม ก. การพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการแก้ปัญหา อย่างมีวิจารณญาณและการใช้ทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (Development of the STEM Curriculum Enhancing the Critical Problem-Solving Skill and Life Skill Compliance for Sixth...). บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 61–70, 2020. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12220. Acesso em: 6 dec. 2022.