วิเชียร ส.; แม่นมาตย์ ล. พฤติกรรมการเข้าถึงความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้: กรณีความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย (Users’ Access Behaviors of Intangible Cultural Heritage Knowledge: A Case of Folk Gajasastra Inherited Wisdom of the Kui in Surin Province). บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 30–46, 2020. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12218. Acesso em: 6 dec. 2022.