จีนงี่ ป.; เกษมเนตร ล.; วงศ์รัตนะ ช.; เค้าฉิม ป.; ไชยจูกุล ย.; ทองภักดี ท.; เกษรแพทย์ พ. การพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ในศตวรรษที่ 21 (Development of Self-Care Innovation for The Elderly in the 21st Century). บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 15–29, 2020. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12217. Acesso em: 6 dec. 2022.