คำหอม ช. การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการในสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Online Databases Use by Lecturers and Students at the Office of Academic Resources and Information Technology, Surindra Rajabhat ...). บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 1–14, 2022. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12216. Acesso em: 31 mar. 2023.