อังคะปัญญาเดช ช.; เตชาทวีวรรณ แ. สภาพและการประเมินความต้องการจำเป็นต่อบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (The Conditions and Needs Assessment for WorldShare Interlibrary Loan Service of University Libraries in Thailand). บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 84–97, 2019. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/11531. Acesso em: 23 may. 2024.