รอดสุทธิ ช. เทคนิคการมีส่วนร่วมเพื่อสร้าง “ประสบการณ์ผู้ใช้” ในงานบริการห้องสมุดยุค 4.0. บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 209–219, 2018. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10147. Acesso em: 31 mar. 2023.