เอ้งฉ้วน ภ. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกแหล่งสารสนเทศ: กรณีศึกษานักศึกษาอาเซียนในประเทศไทย. บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 191–208, 2018. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10146. Acesso em: 21 mar. 2023.