พุทธิเดช อ.; กรเพชรปาณี ส.; วงศ์อุปราช พ. การเพิ่มความจำตามแผนของผู้สูงอายุโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฝึกสมองที่บูรณาการการฝึกกระบวนการร่วมกับการฝึกกลยุทธ์ทางปัญญา. บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 159–175, 2018. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10144. Acesso em: 31 mar. 2023.