เปรมปรี ธ.; มีเจริญ ส.; ทองภูเบศร์ ท. การใช้ LibQUAL +TM ประเมินคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดสถาบันอาศรมศิลป์. บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 141–158, 2018. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10143. Acesso em: 31 mar. 2023.