เหมมันต์ น.; สิริรัตนจิตต์ อ.; ปราบรัตน์ ส.; โยะหมาด ส. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามการรับรู้ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 119–129, 2018. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10141. Acesso em: 26 mar. 2023.