วงษ์สิงห์ อ.; ปัดไธสง ส.; สันคติประภา ก.; เจือไทย จ. กระบวนการสร้างความเป็นผู้สอนงานของช่างในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์. บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 30–42, 2018. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10135. Acesso em: 31 mar. 2023.