อิทธิชัยวัฒนา ย.; แสนวา ศ.; วรัญญานุไกร ส. ความคิดเห็นของผู้ใช้และผู้ให้บริการต่อการใช้ส่วนประสมการตลาด ในการบริการของหอสมุดแห่งชาติ. บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 1–13, 2018. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10133. Acesso em: 21 apr. 2024.