หมอนทอง ว., แสนวา ศ., & พันธุ์เมฆา พ. (2018). ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ. บรรณศาสตร์ มศว, 10(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/9944