พิพิธธนชัย อ., พาวินันท์ ป., & พันธุ์เมฆา พ. (2017). การพัฒนามาตรฐานศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา. บรรณศาสตร์ มศว, 9(2), 48–61. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/8393