ศิริรัตน์ จ. (2017). ปัญหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรในองค์กร: กรณีศึกษาสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. บรรณศาสตร์ มศว, 9(1), 57–66. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/8379