โป๊ะฮง ว., & ประเสริฐสิน อ. (2017). การพัฒนาโปรแกรมการเล่านิทานและการเล่น ที่ส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์สำหรับเด็กปฐมวัย. บรรณศาสตร์ มศว, 9(1), 14–28. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/8376