แย้มวงษ์ น. (2014). การรับรู้และเจตคติเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. บรรณศาสตร์ มศว, 7(2), 1–13. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4951