ชัยรัตนะถาวร ว., เตชาทวีวรรณ แ., & วรัญญานุไกร ส. (2014). การวิเคราะห์การใช้เฟซบุ๊กของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย. บรรณศาสตร์ มศว, 7(1), 65–81. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4420