ฤทธิเดช ก., ไม้เท้าทอง เ., & พันธุ์เมฆา พ. (2014). พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการทำวิจัยของนักวิจัย บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด. บรรณศาสตร์ มศว, 7(1), 39–52. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4418