วารีสอาด อ., ตรีโลจน์วงศ์ น., & วรัญญานุไกร ส. (2014). การรู้สารสนเทศสุขภาพของนิสิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. บรรณศาสตร์ มศว, 7(1), 15–23. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4416