พูลทรัพย์ ล., วรัญญานุไกร ส., & แสนวา ส. (2013). การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศ ระหว่าง พ.ศ. 2513-2553. บรรณศาสตร์ มศว, 6(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3214