เตชาทวีวรรณ แ. (2013). จากบรรณาธิการ. บรรณศาสตร์ มศว, 6(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3211