ไม้เท้าทอง เ. (2013). สารสนเทศชุมชน: แนวคิดเพื่อการจัดบริการ. บรรณศาสตร์ มศว, 3(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2997