วิจิตร โ., ชื่นวัฒนา อ., & วารีสอาด อ. (2013). การดำเนินงานห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตา: 4 กรณีศึกษา. บรรณศาสตร์ มศว, 3(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2991