จันทวงค์ แ., ชื่นวัฒนา อ., & พันธุ์เมฆา พ. (2013). การสร้างแบบจำลองการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิต. บรรณศาสตร์ มศว, 3(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2989