พลไชย บ. (2013). การสื่อสารเพื่อบริการสารสนเทศ. บรรณศาสตร์ มศว, 4(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2943