วงษ์จีน ก., เตชาทวีวรรณ แ., & วชิรปรีชาพงษ์ ธ. (2013). การบำบัดด้วยหนังสือเพื่อลดความเครียดของเยาวชนที่เป็นโรคสมองติดยา. บรรณศาสตร์ มศว, 4(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2939