พิทธยาพิทักษ์ ธ., & วิเชียรพันธ์ ธ. (2012). การถ่ายทอดนวัตกรรม: หลักการและรูปแบบ. บรรณศาสตร์ มศว, 5(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2295