เป้งทอง ส., วรรัตน์ปัญญา ก., & ครุฑจ้อน ส. (2012). การพัฒนาตัวแบบการเรียนการสอนแบบพินส์-เว็บเควสท์เพื่อพัฒนาทักษะทางความคิดและการเรียนรู้ด้วยตนเอง. บรรณศาสตร์ มศว, 5(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2294