-, .-. (2018). บรรณาธิการ. บรรณศาสตร์ มศว, 11(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12229