-, .-. (2014). บรรณาธิการ. บรรณศาสตร์ มศว, 7(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12227