เตชาทวีวรรณ แ. (2020). The Data Librarian’s Handbook. บรรณศาสตร์ มศว, 12(2), 113–114. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12224