เงินพูลทรัพย์ ด. (2020). วิทยาการข้อมูลและสารสนเทศศาสตร์: ความหมาย ขอบเขต และความเกี่ยวข้อง (Data Science and Information Science: Meaning, Scope and Relations). บรรณศาสตร์ มศว, 12(2), 98–112. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12223