อนุรักษ์โชคชัย เ. (2020). ความสัมพันธ์ของการจัดหาและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Correlation of Information Resources Acquisition and Using at Ramkhamhaeng University Library). บรรณศาสตร์ มศว, 12(2), 86–97. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12222