โชติจิรวัฒนา ศ., ตันตระรุ่งโรจน์ พ., & สุวรรณมรรคา ส. (2020). การประเมินความต้องการจำเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการรู้สุขภาพในศูนย์การเรียนรู้ สำหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. บรรณศาสตร์ มศว, 12(2), 71–85. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12221