กล่อมอิ่ม ก. (2020). การพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการแก้ปัญหา อย่างมีวิจารณญาณและการใช้ทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (Development of the STEM Curriculum Enhancing the Critical Problem-Solving Skill and Life Skill Compliance for Sixth.). บรรณศาสตร์ มศว, 12(2), 61–70. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12220