สาระพล ธ., & แม่นมาตย์ ล. (2020). สภาพปัจจุบันของการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (Current Situation of E-book Management in Thai Academic Libraries). บรรณศาสตร์ มศว, 12(2), 47–60. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12219