วิเชียร ส., & แม่นมาตย์ ล. (2020). พฤติกรรมการเข้าถึงความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้: กรณีความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย (Users’ Access Behaviors of Intangible Cultural Heritage Knowledge: A Case of Folk Gajasastra Inherited Wisdom of the Kui in Surin Province). บรรณศาสตร์ มศว, 12(2), 30–46. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12218