จีนงี่ ป., เกษมเนตร ล., วงศ์รัตนะ ช., เค้าฉิม ป., ไชยจูกุล ย., ทองภักดี ท., & เกษรแพทย์ พ. (2020). การพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ในศตวรรษที่ 21 (Development of Self-Care Innovation for The Elderly in the 21st Century). บรรณศาสตร์ มศว, 12(2), 15–29. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12217