คำหอม ช. (2022). การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการในสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Online Databases Use by Lecturers and Students at the Office of Academic Resources and Information Technology, Surindra Rajabhat .). บรรณศาสตร์ มศว, 12(2), 1–14. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12216