อังคะปัญญาเดช ช., & เตชาทวีวรรณ แ. (2019). สภาพและการประเมินความต้องการจำเป็นต่อบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (The Conditions and Needs Assessment for WorldShare Interlibrary Loan Service of University Libraries in Thailand). บรรณศาสตร์ มศว, 12(1), 84–97. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/11531