อาษา ป. (2018). Personal Archiving: Preserving Our Digital Heritage. บรรณศาสตร์ มศว, 11(1), 220–222. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10148