รอดสุทธิ ช. (2018). เทคนิคการมีส่วนร่วมเพื่อสร้าง “ประสบการณ์ผู้ใช้” ในงานบริการห้องสมุดยุค 4.0. บรรณศาสตร์ มศว, 11(1), 209–219. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10147