เอ้งฉ้วน ภ. (2018). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกแหล่งสารสนเทศ: กรณีศึกษานักศึกษาอาเซียนในประเทศไทย. บรรณศาสตร์ มศว, 11(1), 191–208. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10146