พุทธิเดช อ., กรเพชรปาณี ส., & วงศ์อุปราช พ. (2018). การเพิ่มความจำตามแผนของผู้สูงอายุโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฝึกสมองที่บูรณาการการฝึกกระบวนการร่วมกับการฝึกกลยุทธ์ทางปัญญา. บรรณศาสตร์ มศว, 11(1), 159–175. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10144