เปรมปรี ธ., มีเจริญ ส., & ทองภูเบศร์ ท. (2018). การใช้ LibQUAL +TM ประเมินคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดสถาบันอาศรมศิลป์. บรรณศาสตร์ มศว, 11(1), 141–158. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10143