เทียมแก้ว น. (2018). แนวทางการพัฒนาบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. บรรณศาสตร์ มศว, 11(1), 130–140. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10142