เหมมันต์ น., สิริรัตนจิตต์ อ., ปราบรัตน์ ส., & โยะหมาด ส. (2018). กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามการรับรู้ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. บรรณศาสตร์ มศว, 11(1), 119–129. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10141