วงษ์สิงห์ อ., ปัดไธสง ส., สันคติประภา ก., & เจือไทย จ. (2018). กระบวนการสร้างความเป็นผู้สอนงานของช่างในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์. บรรณศาสตร์ มศว, 11(1), 30–42. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10135